O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).

2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141).
5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ
Β΄ 2105).
6. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης καθορίζονται οι διαδικασίες για την κατα−
βολή της προκαταβολής σύνταξης στους υπαλλήλους −
λειτουργούς του Δημοσίου.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία καταβολής της προκαταβολής σύνταξης

1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους
συνταξιούχους − λειτουργούς του Δημοσίου, που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013
(Α΄ 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ)
και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10
της αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει.
2. Η προκαταβολή σύνταξης καταβάλλεται την 10η
εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή
συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Οι αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων γίνονται,
μέσω της ΕΑΠ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός
στον οποίο η προκαταβολή αναφέρεται και εφαρμόζο−
νται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 της αριθμ.
2/37345/0004/4−6−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και Οικονομικών.
4. Οι απορριφθείσες προκαταβολές συντάξεων, κα−
ταβάλλονται, μέσω της ΕΑΠ με ανάλογη εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 14, της αρ. 2/37345/0004/
4−6−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, όπως ισχύει.
5. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της προκαταβολής σύ−
νταξης, κατά κατηγορία συνταξιούχων, βαρύνει τους
οικείους ΚΑΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για το μήνα Ιούνιο 2013 (πρώτος μήνας της εφαρ−
μογής της προκαταβολής σύνταξης) η προκαταβολή
της σύνταξης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του μήνα αυτού (Ιούνιος 2013).
2. Επίσης για την καταβολή της προκαταβολής σύντα−
ξης κατά τον ανωτέρω μήνα (Ιούνιος 2013) δεν λαμβά−
νονται υπόψη οι προθεσμίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007.
3. Για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης για
τους μήνες από Ιούνιο 2013 μέχρι και Δεκέμβριο 2013,
δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτέρου
και τρίτου εδαφίου της περ. ε΄ του άρθρου 57 Α του
π.δ. 169/2007 (Α 210).

Άρθρο 3

Έλεγχος καταβολής της προκαταβολής σύνταξης

Μετά την παρέλευση δύο μηνών από την προκαταβο−
λή της σύνταξης, διενεργείται έλεγχος για το εάν έχει
περιέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων ο υπηρεσιακός φά−
κελος που αφορά την κάθε προκαταβολή. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί μη έλευση του φακέλου, ενημερώνεται
η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού − Προσωπικού της οικείας
Υπηρεσίας για το γεγονός αυτό και ο έλεγχος για την
έλευση του φακέλου διενεργείται εφεξής ανά μήνα. Σε
περίπτωση που δεν περιέλθει ο σχετικός φάκελος εντός
δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση της
αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού − Προσωπικού, παύει η
διενέργεια της προκαταβολής σύνταξης, ενημερώνεται
η κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Κανονισμού και Εντο−
λής Πληρωμής Συντάξεων και τα ποσά που έχουν κα−
ταβληθεί ως προκαταβολή σύνταξης, αναζητούνται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ταυτόχρονα επιβάλλονται
σε κάθε εμπλεκόμενο οι ποινές που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ